Kövess minket
Facebookon is!


A gépi fektetésű
sínyomot csak sífutó felszereléssel használd!

Tagfelvétel

Rendes tagság

  1. Az egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, ill. jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely

–     egyetért az egyesület célkitűzéseivel,

–     elfogadja az alapszabályt,

–     rendszeresen fizeti a tagdíjat

–     a közgyűlés elfogadja belépését.

  1. A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A belépés elfogadásáról a belépési nyilatkozat dátumával a közgyűlés a soron következő ülésen határoz. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi, és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.

3.         A tag jogai:

–     Az egyesület valamennyi tagja választhat, és választható.

–     Részt vehet az egyesület közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein.

–     Javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.

–     Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.

–     Jogosult betekinteni az egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az egyesület gazdasági érdekeit nem sérti.

–     Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

Egyesület természetes személy tagjai jogaikat személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

  1. A tag kötelezettségei:

–     Aktívan működjék közre az egyesület céljainak megvalósításában.

–     Tartsa be az egyesület alapszabályának rendelkezéseinek, az egyesület választott szerveinek határozatait,

–     Rendszeresen fizesse be a tagdíjat.

–     Az egyesület tulajdonát köteles védeni és óvni.

Pártoló tagság

5.         Az egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, ill. jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely az egyesület rendes tagja nem kíván lenni, de adományaival támogatja az egyesület munkáját, céljainak megvalósítását. A pártoló tagsági jogviszony az elnökség határozatával jön létre.

A pártoló tag jogai:

–     az egyesület közgyűlésén jelen lehet,

–     az egyesület közgyűlésén tanácskozási joga alapján hozzászólhat,

–     az egyesület rendezvényein részt vehet.

A pártoló tag kötelezettségei:

–     az általa vállalt hozzájárulás teljesítése,

–     az egyesület jó hírnevének védelme.

A pártoló tag nem rendelkezik választójoggal az egyesületben. Tisztséget nem tölthet be, arra nem jelölhető. Szavazati joga nincs. Tagdíj fizetésére nem köteles.

Tiszteletbeli tagság

6.         Annak a természetes személynek, aki nem rendes tagja és nem pártoló tagja az egyesületnek, de erkölcsi támogatást nyújt az egyesületnek, vagy támogatja céljainak megvalósítását, a közgyűlés a tiszteletbeli tag címet adományozhatja.

7.         A tiszteletbeli tagság szólhat határozott időre, amit egész naptári években kell meghatározni, és lehet örökös tiszteletbeli tagság, ami élethosszig szól.

8.         A tiszteletbeli tagságot a közgyűlés 2/3-os többségi határozatával ítéli oda.

9.         A tiszteletbeli tag jogosult az egyesület rendezvényein részt venni. A tiszteletbeli tag nem rendelkezik választójoggal az egyesületben. Tisztséget nem tölthet be, arra nem jelölhető. Szavazati joga nincs. Tagdíj fizetésére nem köteles.